Đang Tải Dữ Liệu....

Phê duyệt mẫu là gì?

Phê duyệt mẫu là biện pháp kiểm soát về đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện để đánh giá, xác nhận mẫu phương tiện đo hoặc mẫu của loại (type) phương tiện đo (sau đây gọi tắt là mẫu) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.
Nói ngắn gọn, dễ hiểu thì: phê duyệt mẫu cân điện tử là quy trình kiểm tra cân có phù hợp với Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (TCVN) hay không, nếu đạt chuẩn thì công ty nhập khẩu, sản xuất cân sẽ được cấp giấy chứng nhận "Quyết định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo".

Sau khi cân điện tử được phê duyệt mẫu thì sản phẩm đó mới tiếp tục được làm các công đoạn tiếp theo như Kiểm Định,......(kiểm định là gì xin đọc thêm tại đây)

Những loại cân điện tử cần phải phê duyệt mẫu sẽ gồm:
Theo Quyết định số: 22/2006/QĐ-BKHCN & Thông tư số: ​23/2013/TT-BKHCN - Chương II - Điều 4 - Khoản 1 - quy định về Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo

1. Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

Quy trình kiểm định cân